FORWARD LINE OF TROOPS

FORWARD LINE OF TROOPS
خط القطعات الامامي

English-Arabic military dictionary. 2015.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • Forward Line Own Troops — FLOT, current front line of our troops …   English contemporary dictionary

 • forward line of own troops — A line that indicates the most forward positions of friendly forces in any kind of military operation at a specific time. The forward line of own troops (FLOT) normally identifies the forward location of covering and screening forces. The FLOT… …   Military dictionary

 • forward line of own troops — priešakinė pajėgų linija statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Linija, nustatanti priešakines draugiškų pajėgų pozicijas karinės operacijos metu tam tikru laiku. atitikmenys: angl. forward line of own troops pranc. ligne avant des forces amies …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • forward line of own troops — An imaginary line drawn on a map indicating the most forward positions of friendly forces in any kind of military operation at a specific time. The FLOT normally identifies the forward location of covering and screening forces. A pilot is at… …   Aviation dictionary

 • line# — line n Line, row, rank, file, echelon, tier are comparable when meaning a series of things arranged in continuous or uniform order. Line means little more than this, except when it is attached to a specific application that increases its… …   New Dictionary of Synonyms

 • Line of Control — NamesSpecifically, the term Line of Control (LOC) refers to the military control line between the Indian and Pakistani controlled parts of the former princely state of Jammu and Kashmir a line which, still to this day, does not constitute a… …   Wikipedia

 • forward observer — An observer operating with front line troops and trained to adjust ground or naval gunfire and pass back battlefield information. In the absence of a forward air controller, the observer may control close air support strikes. Also called FO. See… …   Military dictionary

 • forward observer — noun : an observer operating with front line troops who is trained and equipped to adjust supporting artillery fire …   Useful english dictionary

 • Front line — A front line is a line of confrontation in an armed conflict, most commonly a war. On either side of the front line stand the forces of the various combatants. In modern warfare, due to the broken nature of mechanized combat, front lines rarely… …   Wikipedia

 • Front Line of Own Troops — Westfront (Erster Weltkrieg) Als Front bezeichnet man den von einem Truppenkörper oder den Streitkräften eines Landes der Breite nach eingenommenen Raum zwischen den äußersten Grenzen der Flügel. Im Krieg ist es die Nahtstelle oder… …   Deutsch Wikipedia

 • Bernhardt Line — Warbox conflict=Battle for the Bernhardt Line partof=World War II, Italian Campaign campaign= caption=The Liri valley with Mt. Sambùcaro overlooking the modern town of San Pietro Infine (left) and ruins of the original town (center).… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”